Úroveň angličtiny

Nastavení úrovně pokročilosti uživatele je v englishme! velmi důležité. Aplikace totiž na základě tohoto nastavení vybírá každému uživateli materiály, které jsou pro něho vhodné. Podle úrovně také upravuje obtížnost některých cvičení, do kterých zařazuje věty, které by neměly být pro studenta příliš snadné ani příliš obtížné.

Už při prvním spuštění aplikace budete vyzváni, abyste si svoji úroveň nastavili. Můžete si ji vybrat z nabídky, nebo vyzkoušet náš úvodní rozřazovací test, který vám doporučí, která úroveň je pro vás nejvhodnější.

Rozřazovací test si můžete kdykoliv zopakovat z nastavení aplikace. Test ale není navržen k častému opakování, protože se v něm budou otázky do určité míry opakovat. Doporučujeme zopakovat nejdříve cca po půl roce.

Úroveň si může uživatel kdykoliv změnit ručně.

Kdy by měl uživatel zvýšit úroveň?

  • Když má pocit, že cvičení jsou příliš jednoduchá a nikam ho neposouvají.
  • Když na stránce přehled má ukazatele Slovíčka pro vás, Testy pro vás a Články pro vás už plné.
  • Když mu aplikace sama změnu úrovně navrhne. Toto se děje pouze na základě výsledků aktivit v Učebních plánech.

Kdy by měl uživatel snížit úroveň?

  • Když má pocit, že cvičení jsou na něj příliš obtížná a frustrující.
  • Když nabízené články o gramatice a slovní zásobě staví na věcech, kterým ještě nerozumí.
  • Když mu aplikace sama změnu úrovně navrhne. Toto se děje pouze na základě výsledků aktivit v Učebních plánech.

Nebojte se s úrovní experimentovat. Kdykoliv by vám nastavení nevyhovovalo, můžete ho změnit zpět.

Přehled úrovní v englishme:

Aplikace englishme! obsahuje všechny úrovně od úplných začátečníků (říkáme jí A0) až po pokročilé (C1). Pracujeme tedy se šesti úrovněmi podobně jako CEFR (Společný evropský referenční rámec). Proč ale my máme úroveň A0, když CEFR začíná úrovní A1, a proč nám chybí úroveň C2? Vysvětlení je jednoduché. Student, který směřuje na nějakou úroveň, je vlastně o úroveň níž. Pokud ještě jazyk vůbec neznám, nemám přeci úroveň A1. Tu budu mít až absolvuji první úroveň kurzu. Podobně student, který chce dostáhnout té nejvyšší úrovně C2, si logicky v aplikaci nastaví úroveň C1, protože na úrovni C2 ještě není. Až dosáhne úrovně C2, výukovou aplikaci již potřebovat nebude.

Úrovně jsou v celé aplikaci značeny následujícími ikonkami (případně pouze textově A0 – C1):

Starter / Beginner (A0)

úplný začátečník

Žádná či velice malá znalost angličtiny Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.) Pro tuto úroveň máme připravený ucelený úvodní kurz. Hned po jeho dokončení doporučujeme přepnout úroveň na úroveň ELEMENTARY.

Elementary (A1)

pokročilý začátečník / falešný začátečník

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. (zdroj: CEFR)

Pre-Intermediate (A2)

mírně pokročilý

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. (zdroj: CEFR)

Intermediate (B1)

středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. (zdroj: CEFR)

Upper-Intermediate (B2)

pokročilejší

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. (zdroj: CEFR)

Advanced (C1)

pokročilý

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. (zdroj: CEFR)