Úroveň angličtiny

Při prvním spuštění bude English Me požadovat, abyste nastavil(a) svou odhadovanou úroveň angličtiny. Tomuto nastavení prosím věnujte pozornost, na základě Vámi uvedené úrovně Vám bude totiž program nabízet aktivity k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Pokud budete chtít z jakéhokoliv důvodu nastavenou úroveň změnit, můžete tak kdykoliv učinit v Nastavení.

English Me Vám automaticky úroveň měnit nebude. Pokud se Vám nabízená cvičení zdají příliš těžká nebo naopak lehká, zvažte změnu nastavené úrovně.

Starter / Beginner

úplný začátečník

Žádná či velice malá znalost angličtiny Student se učí základní slovní zásobu a gramatiku, seznamuje se s anglickou výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.) Pro tuto úroveň máme připravený ucelený úvodní kurz. Po jeho dokončení doporučujeme přepnout úroveň na úroveň ELEMENTARY.

Elementary (A 1)

pokročilý začátečník / falešný začátečník

Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat angličtinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.

Pre-Intermediate (A 2)

mírně pokročilý

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje. zkoušky např.: KET (Key English Test)

Intermediate (B 1)

středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení. zkoušky např.: PET (Preliminary English Test)

Upper-Intermediate (B 2)

vyšší

Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům a sám je dokáže používat. Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variace angličtiny). Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod. zkoušky např.: ‚malá státní zkouška‘, FCE (First Certificate)