Doplňovačky

Aplikace English Me obsahuje množství různých typů aktivit. Vedle zkoušení slovíček a testů s výběrem a vysvětlením odpovědí jsou tu také doplňovačky, které mají téměř nekonečno možností!

Podstata anglických doplňovaček

V celé aplikaci je přes 40 tisíc anglických vět s překladem a často i zvukovou nahrávkou. Zastoupení tu mají věty všeho typu a pro všechny úrovně pokročilosti. Tyto věty byly původně určeny pouze pro naše články o gramatice a slovní zásobě nebo se objevovaly v rámci testů A/B/C/D. Přemýšleli jsme, jak jejich potenciál ještě více využít, a vymysleli jsme naše originální doplňovačky.

Tvorba testů a cvičení je obvykle náročná. Naše doplňovačky ale vytváří z celé databáze vět počítač jednoduše sám! Na základě zvoleného klíče vyhledá věty a vynechá v nich některé části, které má za úkol student doplnit. Výběr může zúžit pouze na věty pro danou úroveň, věty obsahující danou gramatickou strukturu, věty obsahující zvolená slovíčka atd.

Ve všech případech aplikace při tvorbě těchto cvičení přihlíží k nastavené úrovni pokročilosti uživatele.

Překladové doplňovačky

Překlad vět z češtiny do angličtiny bývá častým způsobem učení a procvičování angličtiny, obzvláště při samostudiu. I když my překladovou metodu úplně nedoporučujeme, připravili jsme způsob, jak překlad trénovat. Nebudete ale mít za úkol překládat celé věty. To by bylo náročné jak na zapisování (po několika větách by již uživatel pravděpodobně neměl sílu na další, obzvláště v mobilním telefonu) tak na vyhodnocení. S překlady je tu totiž ten problém, že jakákoliv věc lze v druhém jazyce vyjádřit hned několika způsoby. Bylo by náročné naučit počítač přijímat všechny přijatelné možnosti.

V překladových doplňovačkách tedy doplňujete jen části vět vždy po jednom, dvou či třech slovech. Jednodušší zadání v takovém překladovém cvičení bude vypadat např. takto:

Vidíte, že je vždy zadaná věta v češtině a pod ní je anglická věta, kam uživatel zapíše – přeloží chybějící části. V tomto konkrétním příkladu chybí vždy buď jedno nebo dvě slovíčka. Správně doplněná věta by potom vypadala takto:

Student si musí vždy přečíst českou větu a potom ji porovnat s již zadanými částmi anglické věty. Ty by měly uživateli napovědět, jakým způsobem je potřeba větu přeložit, a přitom mu dát prostor k tomu, aby zapojil vlastní znalost angličtiny a schopnost překládat. I v rámci porovnávání českých a anglických částí věty se bude učit a uvědomovat si rozdílné způsoby vyjádření určité myšlenky v českém a anglickém jazyce.

U překladové doplňovačky si můžete zvolit obtížnost (ta ale nemá nic společného s nastavenou úrovní pokročilosti):

  • Easy: Ve větě je vynechané tu a tam jedno slovíčko.
  • Medium: Vynechaná slovíčka jdou ve větě častěji za sebou, opět je ale vynechané v každém políčku jedno slovíčko.
  • Hard: Ve větě jsou vynechaná až dvě slovíčka najednou (tento model jsme vybrali v příkladu výše).
  • Expert: Do každé mezery patří až tři slovíčka zároveň, tedy může být jedno, dvě a nebo tři.

Poslechové doplňovačky

Poslechové doplňovačky fungují vlastně stejně jako překladové doplňovačky. Rozdíl je v tom, že nevidíte větu v českém znění, ale slyšíte nahrávku věty v britské nebo americké angličtině. Podle nahrávky máte za úkol doplnit do věty chybějící části. Opět je tu na výběr ze čtyř obtížností (Easy, Medium, Hard, či Expert).

Tento typ cvičení se nezaměřuje na poslech s porozuměním, jak by se mohlo někomu zdát. Pomáhá ale studentům rozeznat slova a fráze v mluvené angličtině a následně si procvičit také správný pravopis slyšených výrazů či vazeb.

Doplňování slov

Slovní zásoba se dobře učí ve větách, tedy ne tak, že si překládáte jen česká slova do angličtiny a naopak, ale třeba tak, že slovíčka doplňujete do vět. Slovíčka tak vidíte prakticky použitá ve smysluplných celcích. Tak si je nejen lépe zapamatujete, ale budete je umět lépe používat. Naše doplňovačky se umí zaměřit i na tuto oblast – doplňování jednotlivých slov.

Na výběr jsou tu dvě možnosti:

  1. Doplňování slovíček z vybraného okruhu slovní zásoby
  2. Doplňování vybraného slovního druhu

První varianta je vhodná, když se potřebujete naučit nějaký konkrétní okruh slovní zásoby. Vyberete si ho z nabídky okruhů (v sekci Samostudium / Okruhy slovní zásoby) a jako způsob zkoušení zvolíte ‚Doplňování do vět‘. Aplikace vybere z databáze deset vět, které odpovídají Vámi nastavené úrovni a které obsahují daná slovíčka. Do těch budete mít za úkol slovíčka doplnit. Opět se můžete řídit českým překladem věty a nebo prostě pouze větou jako takovou. Po skončení si můžete zvolit opakovat aktivitu s novými větami – počítač vybere dalších deset slovíček z okruhu v další desítce vět.

Druhá varianta je určena těm, kteří si chtějí jen slovní zásobu procvičovat. V sekci Samostudium / Slovní zásoba si vyberete ‚Doplňování do vět‘ a potom zvolíte slovní druh, který si chcete procvičovat. Na výběr jsou podstatná jména, přídavná jména a příslovce.

Počítač vybere náhodných deset slovíček určených pro nastavenou úroveň pokročilosti a deset vět na doplnění (opět dle nastavené úrovně uživatele).

Tvoření slov

Součástí mezinárodních zkoušek je tzv. word formation, tedy tvoření slov. Tato aktivita je zaměřena na odvozování slov a jejich použití ve větách. Dostanete např. větu, kde je vynechané jedno slovo. Zadané je, že máte použít odvozený tvar slovesa POSSIBLE. Musíte se zamyslet, zda do věty patří např. příslovce POSSIBLY, podstatné jméno POSSIBILITY či jeho množné číslo POSSIBILITIES, nebo jestli se jedná o záporné přídavné jméno IMPOSSIBLE apod.

I tato cvičení dokáže aplikace English Me téměř do nekonečna vytvářet sama. Z celé databáze (opět zúžené na nastavenou úroveň uživatele) vybere deset vět, které obsahují odvozená slovíčka (taktéž v úrovni uživatele). Vy je potom budete mít za úkol doplnit. K dispozici tentokrát není překlad věty ani nahrávka, ale pouze základní tvar slova, od kterého máte vytvořit odvozený tvar.

Do této věty tedy bude patřit nějaké slovo odvozené od PERSON. Bude to přídavné jméno PERSONAL či IMPERSONAL, nebo např. příslovce PERSONALLY?

Pilování gramatiky

Poslední mutací našich doplňovaček je Pilování gramatiky. Z celé databáze totiž dokážeme ‚vytáhnout‘ věty, které obsahují téměř jakoukoliv gramatickou strukturu. Potřebujete si zažít používaní členů před podstatnými jmény? Aplikace pro Vás vytvoří cvičení, kde budete do vět mít za úkol doplňovat vazby jako A DOG, A NICE TABLE, A TALL GIRL, A NEW HOUSE, A VERY OLD MAN apod. Potřebujete si zažít tvoření otázek v přítomném čase? Počítač pro Vás vytvoří cvičení, kde budete do vět doplňovat tuto tázací strukturu, tedy např. DO YOU LIVE, DOES HE LIKE, DO YOUR CHILDREN WANT, DOES JOHN PLAY apod. Podobné pilovací aktivity jsou k dispozici např. na procvičení gerundia, minulého času, předpřítomného průběhového času, trpného rodu, rozkazovacího způsobu, a mnoha dalších.

V těchto cvičeních nebudete mít za úkol rozlišit určitý člen od neurčitého ani minulý čas od předpřítomného. V izolovaných větách by nemusel být dostatek kontextu pro jednoznačné určení vhodné struktury. Spíše se jedná o jakýsi gramatický ‚dril‘, díky kterému dostanete danou strukturu spolehlivě do hlavy.

Pokud byste se ale chtěli zaměřit na to, kdy použít určitý a kdy neurčitý člen, kdy minulý čas a kdy předpřítomný, na to jsou v aplikaci testové otázky A/B/C/D s vysvětlením odpovědí.

Co když něco vyplním špatně?

Pokud něco zapíšete do políčka špatně či jinak, než je v cílové větě zadáno, aplikace se vás pokusí navést na správné řešení. Na doplnění každého textového políčka máte neomezený počet pokusů. Pokud byste si přesto nevěděli rady, můžete kdykoliv kliknout na „nevím – vyplnit toto políčko“. Počítač políčko vyplní za vás.

V rámci nápovědy se dozvíte, že jste např. na nějaké slovíčko zapomněli:


Počítač vás upozorní také na to, že jste použili místo nějakého slovíčka jiné:


Aplikace rozezná i to, že jste použili jiný tvar slovíčka (např. jiný slovesný tvar, v tomto případě jinou osobu):


Cvičení, ne testování

Obecně se v aplikaci snažíme nehrát si na přísného učitele, který vás zkouší před tabulí. Cílem English Me je učit, nikoliv testovat. Nesprávně či spíše „jinak“ vyplněnou větu v tomto cvičení nikdy neberte jako selhání ani jako chybu. Podle nápovědy se pokuste doplnit pole jinak. Přitom nic, co, jste původně napsali, nemusí být špatně. Cílem je za použití nápovědy napsat větu v takovém znění, v jakém ji máme v systému.

Můžete k tomu přistupovat např. jako ke křížovce. Pokud byste např. měli zadat do české křížovky „savec na pět“ a napsali „kráva“ místo „kočka“, není to sice špatně, ale pro získání tajenky je možné použít jen jednoho ze savců.

Samozřejmě toto je asi největším omezením těchto cvičení. U testů A/B/C/D si vyloženě zakládáme na tom, že u každé otázky je vysvětlení odpovědí v češtině. Jde nám o to, aby student nejen zjistil, že něco bylo špatně, ale i aby věděl, proč to bylo špatně. U doplňovaček tuto zpětnou vazbu bohužel nemá. Jde nám ale o to, aby si procvičil co nejvíce jevů v co nejvíce možných větách. Chceme, aby student byl vystaven angličtině co nejvíce, aby viděl použití slovíček, frází a gramatických struktur v co nejvíce větách. Díky našim doplňovačkám má takových vět k dispozici desetitisíce a možností, co s těmi větami udělat, ještě více.